Klauzula RODO

Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski szanuje Twoją prywatność, dlatego przygotowała niniejsze oświadczenie na temat prywatności, z którego dowiesz się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe.

Polityka prywatności Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski

Kim jesteśmy?

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski z siedzibą w Knurowie jest hurtownią elektryczną zarządzaną przez ludzi, których pasja jest rynek elektryczny, jego rozwój i procesy zachodzące na nim. Doświadczenie, wiedza, zaangażowanie i uczciwość kupiecka to cechy, które mamy i cenimy u partnerów.

Systematycznie, krok po kroku realizujemy strategie i plany rozwojowe naszej hurtowni, tylko poprzez konsolidację, przewidywalność i konsekwencje osiągamy cele, które sobie stawiamy. Nasi dostawcy to kluczowi producenci i importerzy branży elektrotechnicznej. Wprowadzamy rozwiązania, które są nowatorskie na rynku dystrybucji elektrotechnicznej, na podstawie doświadczeń kadry zarządzającej .Szanujemy partnerów w biznesie i ludzi w codziennym życiu, to przynosi rezultaty w budowaniu długotrwałych relacji, które przenoszą się na prowadzenie biznesu w miłej atmosferze.

Dobrze dobrana oferta – umowy z wybranymi dostawcami dają możliwość realizacji projektów i najbardziej wymagających inwestycji przez instalatorów, developerów, działy utrzymania ruchu. Partnerstwo i profesjonalizm hurtowni cenione są wśród klientów i dostawców.

Wszystkie główne decyzje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i innych procedur dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych na poziomie firmy podejmowane są przez najwyższą kadrę zarządzającą we współpracy z inspektorem ochrony danych (IOD) oraz innym odpowiednim personelem. Celem uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Administratorem Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. z siedzibą w Knurowie (44-190), przy ul. Jęczmiennej 4 , NIP: 6272291776, REGON: 277894037 która gromadzi dane osobowe oraz decyduje o celu i środkach przetwarzania.

W jaki sposób i w jakich sytuacjach stosuje się oświadczenie dotyczące prywatności?

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje czynności przetwarzania danych podejmowane przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. w sytuacji, gdy Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski pełni funkcję administratora danych, który gromadzi dane osobowe klientów, dostawców lub pracowników i podejmuje decyzje o celu i środkach ich przetwarzania. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje także, w jaki sposób Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. działa w charakterze podmiotu przetwarzającego, tj. w jaki sposób Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski angażuje się w przetwarzanie danych w imieniu swoich klientów lub partnerów w oparciu o przekazane przez nich instrukcje.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności odnosi się do wszystkich procesów w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski, w tym stron internetowych, aplikacji i innych produktów lub domen w ramach produktów i usług oznaczonych marką Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. W przypadku gdy na stronie internetowej, w aplikacji lub na innym produkcie Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. znajduje się inne oświadczenie na temat prywatności, wtedy obowiązuje takie konkretne oświadczenie.

Z przykrością informujemy, że brak zgody na postanowienia niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności uniemożliwi Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski świadczenie różnych usług na Twoją rzecz.

W jaki sposób Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski działa jako administrator danych?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Różne pojedyncze informacje, które w połączeniu mogą umożliwić identyfikację danej osoby, również stanowią dane osobowe. Jeżeli Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski . określa cel, który pragniemy osiągnąć i który obejmuje przetwarzanie danych osobowych, wtedy działamy w charakterze administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski jest niezbędne w celu przygotowywania lub realizacji umów, które zarwaliśmy, dostarczania klientom usług i produktów, a także oferowania im zniżek i spersonalizowanych ofert. Obejmuje to (między innymi) świadczenie usług w ramach różnych inicjatyw, takich jak programy lojalnościowe i inne.

Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów, pracowników i sprzedawców w ramach prowadzenia działalności oraz w związku z realizacją naszego strategicznego celu – zapewnienia naszym klientom najwyższej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Poniżej przedstawiamy listę osób, których dane dotyczą, których dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy:

Dotychczasowi i potencjalni klienci

W celu świadczenia usług, zarządzania relacjami z klientami oraz realizacji obietnic złożonych dotychczasowym lub potencjalnym klientom, Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. potrzebuje informacji na temat Twojej tożsamości, pozycji jako użytkownika naszych usług i produktów, a także informacji, w jaki sposób się z Tobą skontaktować lub jaka jest Twoja rola jako osoby do kontaktu. Główne powody przetwarzania tych informacji to:

Przygotowywanie oraz realizacja umów zawartych z klientami oraz dostarczanie klientom ofert i informacji na ich prośbę

Realizacja usług zapisanych w umowie pomiędzy Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. a zaangażowaną stroną

Zapewnianie wsparcia osobom korzystającym z naszych produktów i usług. Ciągłe ulepszanie usług dzięki informacjom zwrotnym od klientów

Zapewnianie odpowiednich standardów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Fakturowanie, przetwarzanie zakupów, dokonywanie płatności oraz realizacja innych zadań finansowych

Przekazywanie klientom ofert produktów i usług, na przykład w oparciu o akcje promocyjne czy programy lojalnościowe i inne

Administrowanie i zarządzanie zamówieniami zbiorczymi

Zapewnianie możliwości uczestnictwa w różnorodnych działaniach markeengowych organizowanych przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski

Tworzenie profili użytkowników w określonych przypadkach w celu promowania produktów i usług, które są lepiej dopasowane do konkretnych klientów

W celu rozszerzenia naszego zasięgu na rynku będziemy realizować swoje uzasadnione interesy oraz przetwarzać dane potencjalnych klientów na potrzeby prowadzenia markeengu bezpośredniego. Aby dostarczać potencjalnym klientom interesujące ich treści, Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. będzie przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów zebrane podczas negocjacji dotyczących sprzedaży, a także dane osób, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem ofert od Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski Podstawę prawną dla działań wymienionych powyżej stanowi zgoda, umowa oraz uzasadnione interesy. Zapewniamy, że wszelkie wiadomości elektroniczne wysyłane w ramach markeengu bezpośredniego będą zawierały możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów markeengowych. Jeśli rezygnacja nie jest możliwa, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem email gziolkowski@centrumtechniczne24.pl lub pod numerem telefonu: 600150010

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartej pomiędzy nami umowy oraz w celu przestrzegania przepisów ustawowych, takich jak prawo pracy, prawo podatkowe oraz inne przepisy. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych. Jeżeli szukasz pracy w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski., będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu określenia, do jakiego stopnia Twoje umiejętności odpowiadają stanowisku, na które aplikujesz. Będziemy realizować takie działania na podstawie umowy i obowiązku prawnego, a ponadto będziemy zapewniać odpowiednie okresy przechowywania przetwarzanych danych.

Więcej informacji na temat okresów przechowywania różnych kategorii danych można uzyskać od Inspektora Danych Osobowych pod adresem email gziolkowski@centrumtechniczne24.pl

Sprzedawcy i partnerzy

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych reprezentujących naszych sprzedawców, dostawców i partnerów biznesowych w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów, do których należy pozyskiwanie nowych partnerów i nowych rynków, a także w celu realizacji umów pomiędzy Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski a kontrahentami.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży ze spółką w celu sprzedaży naszych produktów lub oferowania usług, możemy gromadzić i przetwarzać ograniczone ilości danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu) pracowników lub innych przedstawicieli takiej spółki w celu realizacji umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania są uzasadnione interesy. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem, w okresie obowiązywania takiej umowy i z zachowaniem stosownego ustawowego okresu przechowywania takich danych po wygaśnięciu umowy.

Osoby odwiedzające biuro

Aby spełnić normy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz realizować nasze uzasadnione interesy, a także chronić tajemnice przedsiębiorstwa oraz pracowników, klientów i inne osoby, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku instalacji monitoringu CCTV w każdej siedzibie ELEKTRO OMEGA S.A. Osoby fizyczne zostaną powiadomione o takich działaniach, jeśli będą one prowadzone. Nagrania z monitoringu CCTV będą przechowywane w okresie przechowywania czyli w ciągu 30 dni. Dodatkowo, w celu ochrony naszych obiektów, pracowników i informacji poufnych, monitorujemy dostęp do obiektów biura. Będziemy przetwarzać dane osób odwiedzających biura poprzez wpisywanie ich do rejestru odwiedzin. Osoby odwiedzające zostaną powiadomione o takich działaniach, jeśli będą one prowadzone.

Podstawa prawna

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne określone w art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zgodnie z definicją podaną w RODO, stosowane w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski:

Zgoda: osoba fizyczna udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu.

Umowa: przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na umowę zawartą z osobą fizyczną lub ze względu na to, że osoba fizyczna złożyła wniosek o podjęcie konkretnych kroków przed zawarciem umowy

Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa (z wyłączeniem zobowiązań umownych).

Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów danego podmiotu lub osoby trzeciej, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby chronić dane osobowe danej osoby fizycznej, który przeważa nad takimi uzasadnionymi interesami.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Zasadniczo Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski gromadzi Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, co oznacza, że przekazałeś/-aś nam te dane dobrowolnie w celu otrzymania określonych produktów lub usług lub zawarcia z nami umowy. Czasem możemy gromadzić informacje na Twój temat od osób, które są z Tobą bezpośrednio powiązane –np. Twój kierownik może przekazać nam Twoje służbowe dane kontaktowe, jeżeli jesteś osobą do kontaktu. Ponadto Twój wizerunek może być zarejestrowany w naszych systemach monitoringu CCTV.

Korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia na stronach internetowych Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. w celu świadczenia podstawowych usług on-line. Gromadzimy informacje, jakie użytkownik aktywnie wysyła nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również dane na temat interakcji pomiędzy użytkownikami a naszymi stronami internetowymi i aplikacjami, a także informacje z Twojego komputera lub urządzenia, w tym adres IP, rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i ustawienia języka. Te dane gromadzone są za pośrednictwem między innymi takich usług jak Google Analyecs Solueons. Dane gromadzone przez Google Analyecs są automatycznie kasowane po upływie 26 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika. Aby zablokować oraz wypisać się z możliwość gromadzenia danych przez usługę Google Analyecs należy skorzystać z odnośnika umieszczonego w nawiasie (WYPISANIE/ZABLOKOWANIE GA).

W innych przypadkach możemy też gromadzić informacje na Twój temat z innych źródeł. Mogą to być różne źródła, ale najczęściej należą do nich partnerzy markeengowi Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski źródła publiczne lub informacje publiczne z sieci społecznościowych od osób trzecich. Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski, że łączyć ze sobą dane pozyskane z różnych źródeł. Wyłącznym celem takich działań jest zapewnienie dokładności danych oraz zapewnienie, że dane te są zgodne z rzeczywistością. Dzięki temu możemy oferować Ci lepiej dostosowane produkty i wypracować bardziej spersonalizowane podejście.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski koncentruje się na dawaniu klientom wyłącznie tego, co najlepsze, i spełnianiu obietnic wobec osób korzystających z naszych produktów i usług. W związku z tym ważne jest zachowanie poprawności profilu klienta. Aby dostarczać najlepsze usługi, będziemy przekazywać dane osobowe naszych klientów podmiotom zależnym Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski w Polsce.

Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów spoza Polski. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Twoje dane osobowe do innych podmiotów Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski może korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu administrowania określonymi działaniami w naszym imieniu. Należy do nich na przykład realizacja zakupów, przetwarzanie płatności przy użyciu kart kredytowych, sprawdzanie zdolności kredytowej, wysyłanie wiadomości e-mail i przesyłek pocztowych, dostarczanie reklam, śledzenie efektywności naszych kampanii markeengowych oraz analizowanie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji, a nawet umożliwianie użytkownikom połączenia z siecią społecznościową. W celu realizacji takich usług możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim partnerom biznesowym, ale wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usług, jakie dany partner świadczy w naszym imieniu oraz z zapewnieniem, że partnerzy przestrzegają zasad ochrony danych. Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

Dostawcy, sprzedawcy i partnerzy biznesowi Możemy przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym lub dostawcom w uzasadnionych przypadkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, kiedy pozwalają na to przepisy ustawowe lub kiedy wyraziłeś/-aś zgodę na taką wymianę danych. Na przykład część przestrzeni dyskowej Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski może być wynajęta od jednego z naszych certyfikowanych dostawców, a w efekcie, pod względem technicznym, część danych osobowych może zostać przekazana dostawcom zewnętrznym. Innym przykładem może być zakup usługi lub produktu, jakie Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski dostarcza za pośrednictwem partnera. W takich sytuacjach Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. oraz odpowiedni partner biznesowy mogą udostępniać sobie nawzajem Twoje dane osobowe w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

Organy publiczne Organy publiczne, takie jak urzędy skarbowe, policja, sądy i inne organy państwowe, mogą prosić Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. o dostarczenie danych zgromadzonych na Twój temat. Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski będzie realizować takie wnioski od organów publicznych i instytucji rządowych wyłącznie wtedy, gdy istnieją odpowiednie podstawy prawne do realizacji danego wniosku.

Społeczności użytkowników Jeżeli angażujesz się w komentowanie lub wyrażanie opinii w społecznościach użytkowników Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski lub w mediach społecznościowych, gdzie takie informacje mogą zostać odczytane i wykorzystane przez każdą osobę, która ma dostęp do danej społeczności, w celach będących poza kontrolą Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski , Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie umieszczasz w takich społecznościach.

Narzędzia do automatycznego przetwarzania danych i profilowania

Strony internetowe marki Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski korzystają z narzędzi automatycznego gromadzenia danych, a Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski korzysta z cyfrowych technologii śledzenia, aby gromadzić informacje na temat Twoich działań i interakcji na naszych stronach internetowych.

Pliki cookie Cookie to niewielki plik tekstowy, jaki odwiedzana strona wysyła na Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki temu na stronie internetowej zapamiętywane są informacje dotyczące Twoich odwiedzin, na przykład preferowany język i inne ustawienia. W efekcie Twoja kolejna wizyta na stronie może okazać się łatwiejsza, a sama strona – bardziej użyteczna. Pliki cookie odgrywają ważną rolę – bez nich korzystanie z Internetu byłoby znacznie bardziej frustrujące. Ze względu na kluczową rolę plików cookie w ulepszaniu/umożliwianiu korzystania ze strony lub realizacji procesów, wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

Korzystając ze stron internetowych lub aplikacji udostępnianych przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski, wyrażasz zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie na naszych stronach internetowych do identyfikacji użytkowników, zachowując przy tym anonimowość osoby fizyczne. Pomaga nam to rejestrować liczbę gości oraz pozyskiwać dane statystyczne i informacje na temat tego, ilu użytkowników korzysta z naszych stron internetowych i w jaki sposób. Korzystamy ze statystyk, aby jak najbardziej uprościć i rozjaśnić stronę oraz sprawić, by była możliwie jak najbardziej przyjazna użytkownikom.

Usługi Google Analyecs Strony internetowe i aplikacje marki Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski korzystają z Google Analyecs w celu gromadzenia danych na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron i aplikacji. Dane te gromadzone są głównie za pośrednictwem usług dostarczanych przez Google Analyecs i zastosowanie mają ich warunki. Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych Google Analyecs w celu kontroli integralności oraz w celu wdrożenia środków niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookie sieci społecznościowych firm zewnętrznych Sieci społecznościowe firm zewnętrznych dostarczające interaktywne wtyczki w celu udostępnienia funkcji sieci społecznościowych – na przykład połączenia z portalem Facebook – na stronach internetowych lub w aplikacjach marki Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski mogą korzystać z plików cookie, aby zbierać informacje na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i aplikacji. To, w jaki sposób osoba trzecia korzysta z tak zgromadzonych danych, zależy od polityki prywatności sieci społecznościowej, która jest dostępna na stronach internetowych odpowiednich podmiotów. Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski zachęca do zapoznania się również z politykami prywatności firm zewnętrznych.

Zaangażowane osoby trzecie mogą stosować różne metody śledzenia, w tym pliki cookie, aby osiągać własne cele biznesowe poprzez zestawianie i łączenie informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron lub aplikacji, z innymi danymi osobowymi, jakie te osoby trzecie zgromadziły na Twój temat. Ponadto możemy pozyskiwać i wykorzystywać informacje analityczne i statystyczne z sieci społecznościowych firm zewnętrznych w celu oceny działania i skuteczności treści, jakie umieszczamy w mediach społecznościowych, na przykład poprzez pomiar liczby odsłon i kliknięć treści promowanych przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. Serwisy firm zewnętrznych i kanały mediów społecznościowych, w których jesteśmy obecni, podlegają politykom prywatności poszczególnych serwisów.

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski.

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski może przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

Informacje ogólne i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres

Dane demograficzne, takie jak data urodzenia lub płeć

Numer PESEL, NIP, REGON

Informacje zwrotne na temat naszych usług i produktów

Różne wnioski, jakie składasz do Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski Zdjęcia lub filmy, na których jesteś widoczny/-a, nagrane na terenie należącym do Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski (siedziba).

Treści, jakie umieszczasz na naszych stronach internetowych, w aplikacjach, oraz na stronach w mediach społecznościowych, na przykład zdjęcia lub filmy

Aplikacje związane z usługami świadczonymi przez nas na podstawie umowy

Informacje finansowe, takie jak informacje na temat Twojego rachunku bankowego, karty kredytowej lub raengu kredytowego niezbędne dla współpracy

Śledzenie informacji aktywnie wysyłanych nam za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji i podstawowych usług on-line. Obejmuje to informacje takie jak adres IP, informacje na temat używanej przeglądarki internetowej czy ustawienia języka

Unikalne informacje na temat użytkownika, takie jak login, hasło, pytania bezpieczeństwa Reakcja na wiadomości e-mail, co oznacza, że analizujemy, czy otwierasz wiadomości e-mail, jakie otrzymujesz od Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski

Informacje na temat poprzedniego zatrudnienia i wykształcenia, takie jak tytuł, stanowisko, obowiązki, historia i zainteresowania w kontekście zawodowym

Informacje, jakie upubliczniłeś/-aś i dobrowolnie przekazałeś/-aś w mediach społecznościowych firm zewnętrznych.

Jako administrator Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. nie przetwarza wrażliwych danych osobowych w celu dostarczania towarów i usług, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, aby wypełnić swoje prawne i etyczne obowiązki. Wrażliwe dane osobowe mogą być gromadzone przede wszystkim w następujących przypadkach:

Jeżeli jesteś pracownikiem i przebywasz na zwolnieniu lekarskim, możemy przetwarzać pewne wrażliwe informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia zgodnie z przepisami prawa pracy. Będziemy prowadzić takie działania zgodnie z prawem polskim

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i uległeś/-aś wypadkowi na terenie naszych obiektów, możemy być zobowiązani do przetwarzania danych na temat Twojego stanu zdrowia, aby spełnić normy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także zarejestrować dane zdarzenie, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji w przyszłości

W jaki sposób Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski chroni Twoje dane osobowe?

Dane osobowe w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. W Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Stosownie do okoliczności wykorzystujemy szyfrowanie i pseudonimizację. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu. Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski dostępne są wytyczne, polityki i szkolenia.

W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Ponadto, aby wdrożyć normy przetwarzania danych, Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. prosi partnerów biznesowych – którzy działają w charakterze podmiotów przetwarzających, podczas gdy Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski. działa w charakterze administratora – o podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych z Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski W ten sposób podmiot przetwarzający podpisuje wiążącą umowę i zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praktyk informacyjnych.

Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Standardowy okres przechowywania danych w Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski wynosi 6 miesięcy, ale może różnić się w zależności od umów, uzasadnionych interesów Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski lub wymogów ustawowych ustanawiających inny okres (np. prawa dotyczące archiwizacji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i inne). Celem uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony danych pod adresem email gziolkowski@centrumtechniczne24.pl . Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski przestrzega zasady minimalizacji danych i dokłada starań, aby w przypadku dostarczania produktów i świadczenia usług pobierać minimalną ilość danych osobowych niezbędnych w celu realizacji usługi lub dostawy produktu.

Kiedy Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski korzysta z usług podmiotów przetwarzających?

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski może zlecać usługodawcom będącym osobami trzecimi działanie w charakterze podmiotów przetwarzających dane osobowe w następujących celach: wysyłanie faktur i materiałów markeengowych, przechowywanie danych, obsługa relacji z klientami, dostarczanie rozwiązań CCTV, weryfikacja zdolności kredytowej oraz windykacja należności, zarządzanie danymi pracowników oraz w innych celach. Listę podmiotów przetwarzających dane osobowe można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem email gziolkowski@centrumtechniczne24.pl

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo zgłosić żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, jakie przechowujemy, ale przed wydaniem takich informacji musimy upewnić się, kim jesteś. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody, żądania usunięcia lub poprawienia swoich danych osobowych lub przenoszenia danych. Jeżeli chcesz zażądać dostępu do danych, ich usunięcia lub poprawienia lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnego pod adresem email gziolkowski@centrumtechniczne24.pl

Jeżeli przeglądasz sieć i wolisz, żeby wizyta na naszej stronie internetowej nie wiązała się z przetwarzaniem danych osobowych przez pliki cookies, zalecamy włączenie trybu prywatnego w przeglądarce internetowej. Jeżeli korzystasz z naszej aplikacji, możesz usunąć ją ze smarqona (ponieważ korzystając z aplikacji przestrzegasz naszej polityki prywatności). Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organów ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail gziolkowski@centrumtechniczne24.pl lub wysyłając pismo na adres:

Centrum Techniczne Grzegorz Ziółkowski Ul. Jęczmienna 4 44-190 Knurów

Zmiany oświadczenia

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie. Użytkownicy aplikacji mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki bezpośrednio w aplikacji po uprzednim jej zaktualizowaniu.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Jesteśmy otwarci na pytania

Przedstawimy i omówimy naszą pełną ofertę
Odpowiemy na nieścisłości i wątpliwości
Rozpatrzymy propozycje współpracy
Created by